ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การบริการ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สำนักปลัด
สปสช.
งานนโยบายและแผน
การบริหารงบประมาณ
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
การป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
มาตรการต่างๆ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูล ITA
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
เว็บไซต์บริการ
งานกิจการผู้บริหาร
งานกิจการสภา อบต.
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
ข่าวสาร อบต.
บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบสอบถาม  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ.2566 รวมถึงบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับ A (94.71) คะแนน ระดับที่ดี ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลัก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส สุรินทร์ใสสะอาด ๒๕๖๖" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้านสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศมีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) กรอบการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ ลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง คือ การจัดทำระเบียบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทางคือ ขยะมูลฝอยที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ โดยใช้หลักการ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ (3Rs: Reduce Reuse และ Recycle) และหลักการประชารัฐ เพื่อให้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “หมู่บ้านสะอาด” ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างแรงจูงใจให้ทุกหมู่บ้าน เกิดการกระตุ้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลไพล ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพล ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลักวิชาการ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลไพล จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้านสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดเจดีย์ชัยมงคล และวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกันลดภาวการณ์เกิดโรคซึมเศร้าในวัยผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุยกัน ได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการที่เพิ่งได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ได้ร่วมสะท้อนระดับคุณธรรมและคุณภาพของหน่วยงานโดยตรง รวมถึงการมีส่วนร่วมประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม พ.ศ.2564(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 31 มกราคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.192.38.49
คุณเข้าชมลำดับที่ 351,182

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
Em
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพล
ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.